หน้าหลัก

หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม


ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขา

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ชื่อย่อ:  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ชื่อย่อ:  B.Sc. (Occupational Health and Safety)


โอกาสในการประกอบอาชีพ

รูปภาพ1.jpg


ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Advertisements